CHIGAI

降りる và下りる, khác nhau sao?

降りる」và「下りる」, khác nhau sao ta, phân biệt được nó đau đầu thật đấy.

Nếu nhìn Hán Tự, ta sẽ thấy đó là hai từ khác biệt, 降 (giáng) và 下 (hạ).

Nhưng, hai Hán tự này cũng có nghĩa chung là hạ xuống, đi xuống đúng không?

Trước hết, để dễ phân biệt hai từ này, bạn hãy thử liên tưởng đến từ trái nghĩa của nó như sau:

Từ trái nghĩa của 「降りる/đi xuống」là 「乗る/đi lên」.

Ví dụ, thường được dùng trong trường hợp: 「飛行機から降りる/xuống máy bay」「バスから降りる/xuống xe buýt」.

Trong khi đó, từ trái nghĩa của 「下りる/đi xuống」 là 「上る/đi lên」, thường được dùng trong các trường hợp như:

「階段から下りる/đi xuống bậc cấp」「幕が下りる/chiếc rèm hạ xuống」…

Hai từ này còn có thể được phân biệt tuỳ theo việc di chuyển như thế nào.

下りる」là từ thường được dùng trong trường hợp đi xuống từ cao đến thấp mang tính vật lí, tức không liên quan đến ý chí của bản thân.

Còn 「降りる」cũng có nghĩa tương tự nhưng có mối liên hệ với ý của bản thân. Nên, ngoài ra nó còn được sử dụng nghĩa là 外れる/rời khỏi, rút lui

Ví dụ:

エレベータ-で降りる(xuống bằng thang máy, có ý chí bản thân)

エレベーターが下りる (thang máy đi xuống, không liên quan đến bản thân)

Hoặc,  khi nói rút lui khỏi chức vụ/công việc hiện tại ta dùng「仕事から降りる」「役職を降りる」.  Lúc này, 「降りる」với nghĩa 外れる/rời khỏi, rút lui.

Ngoài ra, có hai từ「降車」「下車」, cả hai đều nghĩa là xuống phương tiện giao thông nào đấy.

Trường hợp này, nếu dùng cả hai từ này đều không sai.

Đến đây, bạn đã nhớ được sự khác nhau hai từ này chưa?

Hẹn gặp bạn lần sau nhé!

Ánh Hiền tổng hợp, theo chigai.org

Related Posts

No Comments

Leave a Reply